Aktivnosti i obavještenja

O B A V I J E S T (dječiji dodatak)

JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava korisnike prava na dječiji dodatak da ove godine neće biti revizije prava. Usvajanjem Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kojim se reguliše pravo na dječiji dodatak, prestaje pravo na dječiji dodatak po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona a za što će ova Ustanova uraditi rješenja o prestanku prava po službenoj dužnosti.

Primjena Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH počinje od 08.10.2022. godine, a Centar će nakon što dobije potrebna uputstva za primjenu istog, pripremiti obavjest sa obrascima zahtijeva i detaljnim uputstvom za ostvarivanje tog prava.

Očekujemo da ćemo za navedeno pravo (dječiji dodatak) dobiti uputstva do kraja tekućeg mjeseca, o čemu ćemo odmah informisati javnost kako bi korisnici mogli podnositi zahtjeve i ostvarivati prava propisana ovim zakonom.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Centru za socijalni rad Tešanj ili na broj 032 656-351.

                                                                     JU Centar za socijalni rad Tešanj