Aktivnosti i obavještenja

Javni oglas

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Tešanj, broj:01-04-286/21 od 23.06.2021.godine, člana 4. stav 3. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u  radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, Pravilnika o kriterijima provođenja  oglasne procedure za prijem radnika u JU Centru za socijalni rad Tešanj, Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, direktor  JU Centra za socijalni rad Tešanj, raspisuje  

J AV N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

Naziv radnog mjesta:

 • Stručni saradnik za socijalnu i porodično pravnu zaštitu ,  1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

 • obavlja stručne poslove socijalnog rada u oblasti porodično-pravne zaštite i socijalne zaštite ,
 • pruža usluge maloljetnim i odraslim osobama kojima je potrebna porodično-pravna zaštita ili se nađu u stanju socijalne potrebe,
 • savjetovanje korisnika socijalne zaštite primjenom psiho-socijalne terapije i drugih metoda stručnog socijalnog rada,
 • prisustvovanje sudskom pretresu prema odredbama Porodičnog zakona, Krivičnog zakona,
 • izrada izvještaja, socijalnih anamneza, mišljenja, preporuka i sl.,
 • učestvuje u radu radnih grupa, timova, saradnja sa humanitarnim organizacija i pružanje pomoći istima,
 • prisustvovanje radnim sastancima izvan Centra u svojstvu stručnog saradnika,
 • vodi postupak posredovanja pri brakorazvodnoj parnici,
 • vođenje upravnih postupaka za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite (smještaj, socijalne pomoći, jednokratne novčane pomoći, starateljstvo, usvojenje ).

Iznos osnovne plaće za radno mjesto određen je  Pravilnikom o radu, koeficijent 2,21.

Pored općih uslova za zaključivanje ugovora o radu predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • VSS, Fakultet političkih nauka – smjer socijalni rad, prvi ili drugi ciklus visokog obrazovanja

          Bolonjskog sistema  studiranja  sa najmanje 240 ECST bodova i

 • jedna godina radnog iskustva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti orginalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

– prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

– diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija),

– dokaz o radnom iskustvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu.

Oblast i literatura iz koje će biti  pismeni i usmeni stručni ispit:

1. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

   („Službene novine  Federacije BiH“,  broj:36/99,54/04,39/06,14/09, 45/16),

2. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona 

    (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, bro;13/07,13/11, 3/15, 2/16 i 16/22- ),

3. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ , broj: 2/98 i 48/99),

4. Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05 i 41/05),

5. Zakon o zaštiti osoba  sa duševnim smetnjama („Službene novine Federacije BiH“, broj:37/01),

6. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine

    Federacije BiH“, broj:7/14).

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljane dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili poštom najkasnije 8-og (osmog) dana  od dana poslednje objave,  na adresu : JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul.Kralja Tvrtka 10, Tešanj.

Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti,  sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontak za davanje dodatnih obavještenja, 032 656 351.

JU Centar za socijani rad Tešanj