Aktivnosti i obavještenja

Javni konkurs

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Tešanj, broj:01-04-575/22 od 12.12.2022.godine, člana 4. stav 3. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u  radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, Pravilnika o kriterijima provođenja  oglasne procedure za prijem radnika u JU Centru za socijalni rad Tešanj, Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme,  JU Centar za socijalni rad Tešanj, raspisuje  

J AV N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

Naziv radnog mjesta:

 • Stručni saradnik za socijalnu zaštitu i opće poslove,  1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

 • vodi upravni postupak i donosi rješenja o pravima na dječiji dodatak , kao i praćenje istog
 • vrši kompijutersku obradu podataka (SOTAC)
 • radi poslove normativne djelatnosti samoupravnih akata Centra i usaglašava ih sa važećim zakonima i propisima,
 • priprema rješenja o formiranju komisija i radnih tijela iz djelokruga rada Centra
 • priprema materijale i izrađuje akte za sjednice Upravnog odbora Centra,
 • vodi zapisnike na sjednicama Upravnog odbora Centra,
 • priprema akte za javne nabavke i vodi postupke javnih nabavki Centra
 • izrada planova i praćenje realizacije (održavanje zgrade, potrošnja goriva, nabavka kancelarijskog i kompijuterskog materijala i sl.)

Iznos osnovne plaće za radno mjesto određen je  Pravilnikom o radu, koeficijent 2,21.

Pored općih uslova za zaključivanje ugovora o radu predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • VSS,  Pravni fakultet,  sa najmanje 240 ECST bodova i
 • jedna godina radnog iskustva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti orginalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

– prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

– diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija),

– dokaz o radnom iskustvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu.

Oblast i literatura iz koje će biti  pismeni i usmeni stručni ispit:

1.Zakon o ustanovama(„Sl.list RBiH“broj:6/92, 8/93 i 13/94),

2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ , broj: 2/98, 48/99 i 61/22),         

    Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH („Sl.novine FBiH „broj:96/19)

3. Zakon o javnim nabavkama  („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14 i 59/22),

4.Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“ broj:52/22).

5.Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa   djecom(„Službene novine  Federacije BiH“,  broj:36/99,54/04,39/06,14/09, 45/16) i

6. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona 

    (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, bro;13/07,13/11, 3/15, 2/16 i 16/22 ).

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljane dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili poštom najkasnije 8-og (osmog) dana  od dana posljednje objave,  na adresu : JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul.Kralja Tvrtka 10, Tešanj.

Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti,  sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontak za davanje dodatnih obavještenja, 032 656 351.

Dostavljeno:                                                                                               

1. Dnevni list-novine,                                                                          

2. Web stranica Centra,

3. Web stranica osnivača-općina Tešanj,

4. Biro Tešanj,

5 .Oglasna ploča Centra, 6 .a/a.