Aktivnosti i obavještenja

O B A V I J E S T

Dana 14.05.2024. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ( “Sl. novine ZDK” broj:08/24). Izmjenama i dopunama navedenog zakona propisano je novo pravo  “Dodatak za djecu i mlade sa invaliditetom”. Predmetno pravo mogu ostvariti djeca ili mladi sa utvrđenim procentom invaliditeta od 60% do 100% dok se nalaze na redovnom školovanju, a najduže do navršene 27. godine života ako im je nalazom nadležne ustanove utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje uz ispunjavanje propisanih uslova.

Dodatne informacije u Ustanovi ili na kontakt telefon.

U prilogu Obrazac zahtjeva.