O nama

Centar za socijalni rad Tešanj je osnovan 07.04.1982. godine, kao izraz nastalih potreba i zahtjeva da se stručno, sistemski, organizovano i planirano rješava problematika iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite stanovništva. Osnivač tadašnjeg „Centra za socijalni rad“ bila je SIZ-a za socijalnu i dječiju zaštitu Tešanj.Centar je u tom periodu imao pravni status RO-je.U 1987.godini u sastav RO Centra za socijalni rad Tešanj ulazi i dječije „Obdanište“. U takvom sastavu Centar egzistira do maja 1992.godine, odnosno do početka agresije na našu domovinu. U 1995.godine „Centar za socijalni rad Tešanj“ stiče status javne ustanove, a iz djelatnosti se briše dječije „Obdaniše“. Osnivač JU Centra za socijalni rad je Općina Tešanj  

Djelatnost Centra je socijalna zaštita, zaštita porodice sa djecom, i zaštita CŽR-a, a njihovo obavljanje je regulisano:

 • Federalnim Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, („Sl.novine FBiH“,br.36/99,54/04 i39/06),
 •  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Sl.novine Ze-do Kantona“, br.13/07),Izmjene zakona o socijalnoj zaštiti Ze-do kantona od 29.09.2011.godine.
 • Porodičnim zakonom Federacije BiH, („Sl.novine FBiH“, broj:35/05).

Pored navedenih propisa, Centar u rješavanju određenih pitanja primjenjuje i druge, kao što su:  Zakon o upravnom postupku, („Sl.novine FBiH“, broj:2/98) Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, („Sl.novine FBiH“, br:22/05),  Krivični Zakon, („Sl.novine FBiH“, broj:36/03) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, („Sl.novine FBiH“, br:44/98), Zakon o ličnom imenu, („Sl.list BiH“,br.35/71,38/86,37/88 i 33/90), Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, („Sl.novine FBiH“, br:37/01). Naravno, Centar se u izvršavanju svojih, zakonom utvrđenih obaveza pridržava i odgovarajućih konvencija, kao što su: Konvencija o osnovnim ljudskim pravima, Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o ostvarivanju alimentacionih prava u inostranstvu i dr. prema zakonskim odredbama.

Najznačajniji poslovi Centra su sljedeći:

 • Rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti socijalne i dječije zaštite u prvom stepenu,
 • Priprema, sprovođenje odgovarajućih oblika i mjera socijalne i porodično-pravne zaštite,
 • Neposredno pružnje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, savjetodavnih usluga i stručne pomoći pojedincima i porodicama,
 • Poslovi starateljstva,
 • Otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana u cilju preduzimanja adekvatnih mjera njihove zaštite,
 • Rad sa djecom neprilagođenog ponašanja,djecom izloženom nasilju  i maloljetnicima koji se nađu u sukobu sa zakonom.
 • Razvoj i unapređenje preventivnih aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema zajedno sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama,
 • Vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i realizovanim oblicima i mjerama njihove zaštite. 

U ostvarivanju prava socijalne zaštite, zaštite porodice sa djecom i zaštite CŽR, Centar djeluje na području Općine i u tom smislu je podešena njegova unutrašnja organizacija rada. 

U periodu tranzicije, u politici socijalne zaštite naglašen je problem zaštite najugroženijih grupa stanovništva (penzioneri, nezaposleni i drugi), koji u znatnom broju pomoć društvene zajednice traže preko ovog Centra.