Aktivnosti i obavještenja

K O N K U R S

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Tešanj

JU Centar za socijalni rad Tešanj

Na osnovu člana 37. Pravila JU Centra za socijalni rad Tešanj broj:01-35-239/04 od 11.10.2004. godine, člana 4.  Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Tešanj, broj:01-01-.1-60/18 od 22.02.2018.godine i Pravilnika o kriterijima provođenja  oglasne procedure za prijem radnika u JU Centru za socijalni rad Tešanj,    direktor  JU Centra za socijalni rad Tešanj, raspisuje  

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

Diplomirani socijalni radnik…………………2 izvršioca  na određeno  vrijeme  do jedne godine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

-VSS, Fakultet političkih nauka – smijer socijalni rad, prvi ili drugi ciklus visokog obrazovanja

  Bolonjskog sistema  studiranja socijalnog rada sa najmanje 240 ECST bodova,

-jedna godina radnog iskustva i

-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

– prijavu na Konkurs koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o radnom iskustvu,

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili ispitu općeg znanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se pismena provjera znanja i intervju. O vremenu testiranja prijavljeni kandidati bit će naknadno obaviješteni.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključenja ugovora o radu.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu : JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul.Kralja Tvrtka 10, sa naznakom „za konkursnu komisiju“.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                         Direktor 

                                             Sabrija Kavazović dipl.scr.

Broj: 02-05.1-143-2/19.

Datum: 09.05.2019.godine.