Aktivnosti i obavještenja

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – dobojski kanton
       Općina Tešanj
JU Centar za socijalni rad Tešanj  

Broj:01-30-162/21.
Datum; 14.04.2021.godine.  

Na osnovu člana 29. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike BiH „ broj: 6/92, 8/93 i  13/94),  člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl.novine Federacije BiH“, broj:12/03, 34/03 i 65/13),  člana 34. i 35. Pravila JU Centra za socijalni rad Tešanj, broj:01-35-239/04 od 11.10.2004.godine, te Odluke Upravnog odbora, broj:01-30-161/21  od 14.04.2021.godine, Upravni odbor JU Centra za socijalni rad Tešanj, raspisuje

 K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JU Centra za socijalni rad Tešanj

I     PREDMET JAVNOG KONKURSA

Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centra za socijalni rad Tešanj.

II    OPIS POZICIJE

Direktor JU Centra za socijalni rad Tešanj obavlja slijedeće poslove :

 • organizuje i rukovodi radom Centra;
 • zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Centra;
 • predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan;
 • predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova;
 • predlaže Upravnom odboru osnove planova rada i razvoja;
 • izvršava Odluke Upravnog odbora;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa;
 • podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Pravilima i drugim aktima Centra.

III    MANDAT

Direktor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan.

IV    USLOVI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Kandidati za poziciju direktora treba da ispunjavaju slijedeće opće i posebne uslove :

a) Opći uslovi :

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću direktora;
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u  Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i  Hercegovine),
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl.5  Zakona o ministarskim, vladinim i

       drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

b) Posebni uslovi :

 1. da ima visoku stručnu spremu VII stepen, smjera: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik i drugi kadrovi sa završenim fakultetom društvenog smjera;
 2. da ima 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;

3.   da ima organizacione sposobnosti i sposobnost rukovođenja,

4.   da ima sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.

V    POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji:

 1. prijavu (prijava treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon),
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 4. diploma  o školskoj spremi;
 5. dokaz o radnom iskustvu u struci;    
 6. izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da ispunjava opće uslove od broja četiri do sedam (4-7).

VI    PODNOŠENJE PRIJAVA

Kandidati koji blagovremeno dostave prijavu na Konkurs uz potpunu dokumentaciju bit će pozvani na intervju, a o čijem će terminu održavanja predhodno blagovremeno biti obavješteni.

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje.

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU Centra za socijalni rad Tešanj, web stranici općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol Centra ili poštom, na adresu : JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul.Kralja Tvrtka 10 , 74260 Tešanj, sa naznakom : „Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“.

                                                                                                                PREDSJEDNIK UO

    Muris Imamović, dipl.ing.maš.