Aktivnosti i obavještenja

O B A V I J E S T

JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava porodilje u radnom odnosu i nezaposlene porodilje da od ponedjeljka 05.09.2022.godine mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona.

Predmetni obrasci su dostupni u prostorijama JU Centra za socijalni rad Tešanj, te na web stranici Centra – csrt@bih.net.ba

Porodilje u radnom odnosu i nezaposlene porodilje koje već koriste predmetna prava u skladu sa Zakonom, JU Centar za socijalni rad Tešanj će u roku od 45 dana uraditi zamjenu postojećih rješenja kako bi se nastavila uredno isplata naknade i iste nemaju potrebu da po navedenom pitanju dolaze u prostorije Centra.

Nezaposlene žene majke- porodilje, koje do sada nisu ostvarile navedeno pravo, mogu podnijeti zahtjev i isto ostvaruju od 01.09.2022.godine, do godine dana života djeteta.

Uslovi i potrebna dokumentacija za ostvarivanje ovih prava je navedena uz obrasce zahtijeva a dodatne informacije se mogu dobiti lično u Centru za socijalni rad ili na broj 032 656-351.

Obrazac zahtjeva za porodilje u radnom odnosu

Obrazac zahtjeva za nezaposlene porodilje

 

Centar za socijalni rad Tešanj