Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

Dana 05.11.2020. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec septembar 2020.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec septembar 2020. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec septembar 2020. godine,4. Oprema za novorođenčad za mjesec septembar 2020. godine,5. Prehrana za novorođenčad za mjesec septembar 2020. godine,6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec septembar 2020. godine.7.Dodatak na djecu za mjesec septembar 2020.godine.8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec septembar. 2020.godine.