Zakonska regulativa

Nadležnost Centra za socijalni rad kao ustanove socijalne zaštite i organa skrbništva temelji se na odredbama sljedećih zakonskih i pod zakonskih akata:

* Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom („Službene novine Federacije BiH“ br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09);

* Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ br. 35/05, 41/0 i 31/14);

* Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Službene novine F BiH“ br. 37/01, 40/02 i 52/11);

* Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine F BiH“ br. 20/13);

* Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku („Službene novine Federacije BiH“ br. 7/14);

* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10);

* Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ br. 32/01 i 48/11);

* Zakon o zaštiti osobnih podataka („Sužbeni glasnik BiH“ 49/06 i 76/11);

* Zakon o osobnom imenu Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 7/12);

* Zakon o matičnim knjigama Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 37/12);

* Zakon o zaštiti porodice sa djecom („Služebene novine ZDK“ broj: );

* Pravilnik za primjenu zakona o zaštiti porodice sa djecom („Služebene novine ZDK“ broj: );

* Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi posvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti posvojenja („Službene novine F BiH“ br. 35/05);

* Pravilnik o stegovnoj odgovornosti malodobnika koji se nalazi na izvršenju zavodskih odgojnih mjera ili izdržavanja kazne malodobničkog zatvora („Službene novine F BiH“ br. 10/15);

* Uredba o primjeni odgojnih mjera prema malodobnicima („Službene Novine F BiH“ br. 10/15);

– Pravilnik o primjeni odgojnih mjera posebnih obveza prema maloljetnim učiniteljima kaznenih djela („Službene Novine Federacije Bosne  i Hercegovine“ 10/15);

* Zakon o socijalnoj zaštiti („Služebene novine ZDK“ broj: );

* Pravilnik za primjenu Zakona o socijalnoj zaštiti („Službene novine ZDK“ broj: );

* Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti i razvrstavanje djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju („Službene novine ZDK“ broj: );

* Pravilnik o sastavu i načinu rada liječničkih Komisija u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite („Službene novine ZDK“ broj: );

* Prsvilnik o vođenju evidencije o korisnicima i pružanju usluga u Ustanovama socijalne zaštite („Službene novine ZDK“ broj: );

* Odluka o utvrđivanju visine uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i osoba nakon navršenih 65. godina života, koje nisu zdravstveno osigurane po drugom osnovu, te postupak priznavanja statusa osigurane osobe („Službene novine ZDK“ broj: );

* Odluka o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć („Službne novine ZDK“ broj: );

* Odluka o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na izvanrednu novčanu pomoć („Službene novine ZDK“ broj: );

* Odluka o utvrđivanju postotka naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, poroda i njege djeteta („Službene novine ZDK“ broj: );

* Odluka o utvrđivanju iznosa dodatka na djecu („Službene novine ZDK“ broj: );

* Odluka o utvrđivanju visine novčane pomoći ženi-majci koja nije u radnom odnosu („Služebene novine ZDK“ broj: );

* Odluka o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta („Služebne novine ZDK“ broj: );