Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

Dana 05. 03. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2021. godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec januar 2021. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec januar 2021. godine,4. Oprema za novorođenčad za mjesec januar 2021. godine,5. Prehrana za novorođenčad za mjesec januar 2021. godine,6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec januar 2021. godine.7.Dodatak na djecu za mjesec januar 2021. godine.8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec januar 2021. godine.