Mjesec: August 2023.

O B A V J E Š T E NJ E

u vezi nastavka ostvarivanja prava na dječiji dodatak JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava zakonske zastupnike malodobne djece  koji su zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak podnijeli u mjesecu oktobru 2022. godine, da su dužni obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u mjesecu augustu 2023.…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 04.08.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…